Kurs i skjøtsel av kystlynhei

Kystlynghei er en truet kulturlandskapstype. Å bruke effektive og målrettete skjøtselstiltak er avgjørende for å kunne ta vare på artsmangfoldet, kulturpreget og kvaliteten i utmarksbeitet i slike områder. Nå arrangeres det kurs med tema rydding og brenning av lynghei. Les mer hos Bioforsk.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs