Dispensasjonssøknader – gjelder alle birøktere som har kuber i Aust-Agder

Alle som skal høste honning eller flytte utbygde tavler og bifolk i Aust-Agder må søke Mattilsynet om dispensasjon (i realiteten alle birøktere i Aust-Agder). Dette gjøres for å kartlegge smitteveier og forhindre videre smitte. Mattilsynet vil trolig i de aller fleste tilfeller gi dispensasjon, men de stiller visse vilkår for tillatelsen. Bruk skjemaet som ligger på vår hjemmeside under nyheten 27-08-2010. Søknadene blir behandlet fortløpende.
Birøktere som flytter tavler eller bier uten tillatelse, kan risikere å ikke få erstatning ved et evt. senere vedtak om avliving av biene og sanering av materiellet.
I kartleggingsperioden er det nå viktig å få oversikt over all birøkt i Aust-Agder. Meld i fra Mattilsynet (evt. lokallaget) om bigårder som trolig ikke er registrert.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs