Utviklingen i Aust-Agder

Det er nå et tjuetalls birøktere som har fått påvist åpen yngelråte i Aust-Agder. Dette betyr at sykdommen er utbredt og trolig er smittestoffet spredt til flere. Det gjenstår noen flere prøver som skal analyseres, men det er nå for sent på året til at en får tatt ut flere gode prøver. Aksjonen må fortsette neste år.

Mattilsynet melder at de sender ut vedtak om at biene skal avlives der det er påvist åpen yngelråte og at det skal legges opp en saneringsplan for utstyr m.v.. Selv om avliving av biene der åpen yngelråte er påvist ikke fører til at smitten blir borte fra Aust-Agder i år, vil dette tiltaket være sterkt medvirkende til at smittepresset minsker. Neste års videre kartlegging og aksjon vil gi oss en bedre oversikt.
Avlivningsvedtakene er en stor belastning for de det gjelder og det er svært viktig at de birøkterne som er i området følger opp med og for det første registrere alle bigårdene/bigårdsplassene sine og for det andre deltar i den kartleggingen og de tiltak som vil bli satt i gang til neste vår.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs