Mattilsynet og Norges Birøkterlag har startet samtaler om planer for 2011

Mattilsynet og Norges Birøkterlag har startet samtaler om hvordan arbeidet med åpen yngelråte skal fortsette i vinter og til våren og sommeren 2011.

Det presiseres at det ikke er gjort noen vedtak enda om hvordan dette skal følges opp til neste år, men det som bl.a. diskuteres er de punktene som står under.
1)     Prøver av kontaktbigårder
a.      Ta prøver av bigårdene i en 3 km radius rundt de bigårdene der åpen yngelråte er påvist. For Aust-Agders betyr dette hele fylket.
b.     Ta prøver av de bigårdene som har stått innenfor en 3 km radius der de smittede bigårdene har vært på vandring i 2010.
c.      Ta prøver av de bigårdene som har vært på vandring inn i området i 2010 (3 km radius/hele Aust-Agder) der det er påvist smittede bigårder.
d.     Ta prøver at de bigårdene som har kjøpt bier, utbygde tavler eller brukt materiell fra smittede bigårder i 2008, 2009 og 2010.
Som følge av dette må alle disse bigårdene spores opp. Dette arbeidet vil være et samarbeid mellom Mattilsynet og enkelbirøktere og birøkterlag.
2)     Registrering av ALLE bigårder. For at åpen yngelråte skal kunne bekjempes er en helt avhengig av å få alle bigårdene i de aktuelle områdene registrert. Her har enkeltbirøktere og birøkterlag en stor oppgave å gjøre dette i samarbeid med Mattilsynet.
3)     Oppstart av birøkt for de som har fått vedtak om sanering av bigården. Prøvetakingen av bigårdene i 3 km rundt de smittede bigårdene bør gjennomføres før det settes inn nye bifolk i området. Det burde være mulig å få gjennomført denne undersøkelsen i løpet av mai måned.
4)     Smittefaren i forbindelse med salg av dronninger skal undersøkes med fagfolk i utlandet for å vurdere i hvilken grad dronningsalg skal håndteres som en kontaktbigård.
5)     Birøktere og birøkterlag må i størst mulig grad spore opp svermer og steder der svermer har vært i områder der åpen yngelråte har blitt påvist. Disse stedene må saneres.
6)     Det bør arbeides med å finne ut hvordan en best og mest rasjonelt og kostnadseffektivt kan ta ut prøver for analyse av åpen yngelråte.
7)     Hvordan soneforskriften i Aust-Agder skal være for å unngå smittespredning, men være til minst mulig hinder for å kunne stelle biene forsvarlig. I tillegg bør den være slik at det ikke blir for mange søknader om dispensasjon som skal behandles av Mattilsynet.
 
Hvordan sykdomssituasjonen skal håndteres videre vil bli tatt opp til diskusjon på ulike møter med Mattilsynet og innen organisasjonen på ulike birøkterlagsmøter som bl.a. Agdermøtet og Honnemøtet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs