95 kr timen og andre nyheter fra studieforbundet

Studieforbundet natur og miljø øker timetilskuddet pr kurstime til 95 kroner. Les mer om dette og andre nyheter fra studieforbundet ved å trykke på linken.

Timetilskudd på 95 kroner!
Styret har vedtatt at kurs som starter i 2011 kan gis et tilskudd på 95 kroner pr kurstime. Samtidig oppheves bestemmelsene om maksimalt tilskudd pr kurs. Styret håper at denne økningen vil stimulere til å arrangere flere kurs når kursarrangøren nå blir garantert en bedre dekning av kurskostnadene. Studieforbundet får i år 6,8 mill. kroner i statstilskudd; 600.000 kroner mer enn budsjettert. I tillegg er regnskapet for 2010 gjort opp med et betydelig overskudd som styret nå disponerer av.
Ett kurs, flere lærere/instruktører
Dersom det søkes om tilskudd til flere kurs med samme studieplan, på samme sted, til samme tid, vil dette normalt bli oppfattet som ett kurs selv om kurset/deler av kurset gjennomføres med flere lærere/instruktører. Dersom det skal registreres som flere kurs, må det dokumenteres særskilt, f.eks. med kopi av utlysningsteksten.
Kursbevis til deltakerne
Studieforbundet tilbyr nå kursarrangørene nesten ferdig utfylte kursbevis. Fra nettsiden vår (Støttemateriell / Lag kursbevis) kan kursarrangøren skrive ut kursbevis ved å fylle inn kursets godkjenningsnummer (årstall + 5 siffer) og navn på kursdeltakerne. Alt øvrig tekst legger seg inn automatisk, - men kan overskrives hvis det er behov for det. Det er fortsatt anledning til å bestille kursbevis for manuell utfylling, men Studieforbundet tar seg betalt for å sende ut disse.
Passerte 50.000 kurstimer i 2010
Kursaktiviteten i Studieforbundet økte i fjor med over 9% (målt i antall kurstimer). Det er rapportert over 2.500 kurs for til sammen 23.000 deltakere. Det endelige kurstimetallet for 2010 ble 51.703 timer. Kursstatistikk for 2010 ligger ute på nettsidene våre.
Fusjonssamtalene avsluttet
Studieforbundet har siden i høst ført samtaler med Bygdefolkets Studieforbund og Populus for å se hva vi kunne få ut av å gå sammen i et nytt, stort studieforbund. Nå mente styret at tiden var inne for å si i fra at det ikke var formålstjenelig å fortsette denne prosessen. Det var vanskelig å se en forsvarlig økonomisk ramme for fremtidig drift.
- Vi beklager at vi har funnet det riktig å trekke oss ut av fusjonsprosessen. Prosessen har vært positiv og lærerik selv om den ikke førte helt frem til målet, sier fung. styreleder Tore Larsson som håper på godt samarbeid med det eventuelle nye studieforbundet i fremtiden.
Pedagogisk utviklingsarbeid i 2011
Styret har vedtatt å støtte Den Norske Turistforenings prosjekt med kr 100.000. Prosjektet dreier seg om kvalitetsheving av eksisterende kurs, systematisering og presentasjon på nett samkjørt med Studieforbundet. Videre får Norges Jeger- og Fiskerforbund kr 60.000 til å etablere "nettskole" i første rekke for eget instruktørkorps, men også med muligheter for hjelp/støtte til andre medlemsorganisasjoner i Studieforbundet. Det kom inn totalt 7 søknader som alle ble vurdert som relevante i forhold til utlysningsteksten. Styret vurderer derfor å utlyse mulighet for mer støtte til pedagogisk utviklingsarbeid senere på året.
Saker til årsmøtet 30. mai

Årsmøtet i Studieforbundet avholdes mandag 30. mai i Oslo. Saker som medlemsorganisasjonene eller fylkesavdelingene ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes inn til Studieforbundet innen 20. mars.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs