Jordbrukets krav 2011 - birøkt

Jordbruket overleverte sitt krav til Staten i dag 28. april. Tilbudet fra Staten skal etter planen komme 5. mai og forhandlingene er planalgt avsluttet innen 16. mai. Kravet angående birøkten som står på side 65 i dokumentet er:

7.5 Birøkt

Utover å produsere honning av høy kvalitet, genererer binæringa pollineringsverdier for det øvrige landbruket på anslagsvis 150 mill. kroner. Birøkt bidrar også til pollinering av ville vekster og er dermed med på å opprettholde artsmangfoldet.

Produksjonstilskudd til honningproduksjon ble innført i 2009, noe som har stor betydning for det økonomiske resultatet i primærproduksjonen. Likevel er økonomien i norsk birøkt på årsverksnivå under gjennomsnittet i norsk jordbruk. Næringa er i klar tilbakegang, med stor reduksjon både i antall røktere og kuber. Den næringsretta delen omfatter 32 000 av landets 50 000 kuber og tilsvarer en arbeidsinnsats på 200 årsverk. Birøkt har liten grad av småskalaulemper og egner seg derfor godt som tilleggsnæring. Næringa sliter med rekrutteringen og har en gjennomsnittsalder på over 60 år. I dag er innslagspunktet 25 kuber for produksjonstilskudd, men som ny i næringa uten erfaring er det utfordrende å starte opp med så mye som 25 kuber.
Det er stor økonomisk usikkerhet i næringa pga store årlige avlingsvariasjoner og et svakt importvern. Prisen på norsk honning er i dag 15 % høyere enn importert honning med toll. Det er derfor viktig at markedet har preferanser for norsk honning. Underskuddet på norsk honning i forhold til etterspørselen i dagligvaremarkedet er nå i størrelsesorden 100-150 tonn.
En del birøktere ble høsten 2010 pålagt sanering av bikuber fordi de fikk påvist sjukdommen åpen yngelråte. Utbruddet av sjukdommen bidro også til underskuddet av norsk honning i 2010. Den pålagte saneringen gir rett til erstatninger som vil bidra til å redusere kostnadene med å etablere nye bifolk. Tapet av kubene vil imidlertid ha påvirket muligheten for å søke om produksjonstilskudd, rett og slett fordi kubene ikke lenger eksisterte på telledatoen. Næringas utfordrende situasjon med hensyn til rekruttering gjør det avgjørende at produsenter som blir pålagt sanering for åpen yngelråte fortsetter som birøktere. Den generelle utfordrende rekrutteringssituasjon i næringa, sammen med den kritiske dekningssituasjonen for norsk honning i dagligvaremarkedet tilsier at det er nødvendig å bruke særskilte virkemidler.

Jordbrukets forhandlingsutvalg går inn for at:
1. Kubetilskuddet økes med 100 kr per kube til 400 per kube  
2. Kubetilskuddet utbetales fra første kube forutsatt at foretaket mottar tilskudd fra andre ordninger i jordbruket.  
3. Birøktere som måtte sanere bikuber pga. sjukdommen åpen yngelråte høsten 2010, gis rett til produksjonstilskudd første året etter sanering på grunnlag av antall sanerte kuber.

Hele kravet kan du lese her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs