Om birøkt i innstillingen fra næringskomiteen om landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords

Komiteen viser til at birøktnæringen er en arealuavhengig næring som utnytter en fornybar ressurs, og at bienes betydning for pollinering av viltvoksende planter og kulturvekster, i tillegg til honningproduksjon, er av betydelig verdi.

Komiteen viser til at det er 45–50 000 bikuber i Norge og ca. 3 000 birøktere, med en produksjon på ca. 1 500 tonn honning pr. år.

I en situasjon der det både i Norge og på verdensbasis er en sterk nedgang i antall pollinerende insekter/bier er det komiteens mening at dette er en næring som det er viktig å konsolidere og utvikle.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti vil understreke den viktige rollen bier og birøktere har i norsk landbruk og natur. Bier pollinerer blomster, og sikrer dermed produksjon av frukt, bær og oljevekster. Disse medlemmer er bekymret for de siste års nedgang i antall pollinerende insekter. Manglende pollinering kan få alvorlige konsekvenser for landbruket, og det bør legges bedre til rette for forskning som kan bidra med konkrete løsninger på problemet. Les hele innstillingen her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs