Jordbrukets krav 2012 - birøkt

Jordbrukets krav ble lagt fram i dag kl. 10.00.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å styrke kubetilskuddet med 100 kr/kube og at kubetilskuddet utbetales fra første kube forutsatt at foretaket er berettiget produksjonstilskudd.

På side 60 i jordbrukets krav til ramme og og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2012 står følgende:

6.1.9 Birøkt

Binæringa produserer honning med utgangspunkt i naturressurser i utmarka og landbruket. Næringa generer betydelige verdier for norsk landbruk gjennom pollinering av frukt, bær og oljevekster; verdien av dette arbeidet anslås å utgjøre 150 mill. kroner. Birøkt bidrar også til pollinering av ville vekster og er dermed med på å opprettholde artsmangfoldet.
Norge har gode forutsetninger for birøkt og næringa egner seg godt som en distriktsbasert tilleggsnæring. Bier er helt nødvendig for å sikre gode avlinger av nyttevekster som frukt, bær og oljevekster. Arealet av norske nyttevekster tilsier et behov for rundt om 70 000 bikuber. Tall fra Norges Birøkterlag viser en klar tilbakegang i antall bikuber i Norge. Den næringsrettede delen av birøkternæringa omfatter ca 30 000 kuber av landets 50 000 kuber. Fra 2009 har det vært en nedgang på 15 % i antall kuber som det er søkt produksjonstilskudd for.
For å dekke markedets behov for honning, er en avhengig av import. Dette ivaretar imidlertid ikke pollineringsbehovet. Norsk honning klarer ikke å konkurrere prismessig med importert honning, også når honning importeres med full toll. I dag er man derfor helt avhengig av markedets preferanse for norsk honning. Også for honning er det viktig å utnytte handlingsrommet i tollvernet.
Rekruttering er utfordrende for næringa. Gjennomsnittsalderen hos norske birøkter er over 60 år. Næringa har tatt initiativ til å øke rekrutteringen til næringsrettet birøkt. Å bedre økonomien i næringa vil være vesentlig for å snu den negative trenden i norsk honningproduksjon.
For å sikre rekruttering og et tilstrekkelig antall kuber fremover, vil det også være avgjørende at flere i landbruket kan ha birøkt som en tilleggsnæring. I dag er innslagspunktet 25 kuber for produksjonstilskudd, men som ny i næringa er det krevende å starte opp med så mye som 25 kuber. Et effektivt tiltak vil derfor være å åpne for at de som søker produksjonstilskudd ellers i landbruket kan få produksjonstilskudd allerede fra første kube. For 2010 ville en slik praksis ha gitt en økning i utbetalt produksjonstilskudd på 0,3 mill. kroner, dersom en antar at de som fikk avslag på søknad om kubetilskudd representerer birøktere med færre en 25 kuber, men som ellers er tilskuddsberettiget i landbruket.

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å styrke kubetilskuddet med 100 kr/kube og at kubetilskuddet utbetales fra første kube forutsatt at foretaket er berettiget produksjonstilskudd.

Hele krevaet kan hentes ned fra hjemmesidene til Norges Bondelag eller Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs