Siste nytt fra Studieforbundet natur og miljø

Les blant annet om stipend for kurslærere, registrering av dugnadstimer i kurssammenheng, oppsving i antall kurs, gjenvalg av styreleder m.m.. Vi minner også om at alle kursdeltagere skal ha kursbevis og at studieforbundets kontor er stengt i juli.

Flere kurs i studieforbundene

Studieforbundenes kursvirksomhet i 2011 var 6 % høyere enn året før, viser statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Økningen vises både i antall kurstimer (1 397 595) og i antall kurs (42 606). Økningen i studieaktivitet er godt fordelt utover, 14 av de 17 studieforbundene i VOFO som har rapportert studieaktivitet viser fremgang. Studieforbundet Folkeuniversitetet er fortsatt det klart største studieforbundet med sine 460 884 kurstimer. Musikkens studieforbund beholder posisjonen som nest størst med 172 033 kurstimer. Studieforbundet natur og miljø hadde 50 324 kurstimer, hvilket var en tilbakegang på 2,7%. Vestfold og Hedmark er de fylkene som kan vise til størst økningen – begge på rundt 37 %, og sammen med femten andre fylker har de vekst i kurstimetallet.

Nå registrerer vi dugnadstimer

Styret har bestemt at ved rapportering av gjennomførte kurs, skal det anslås hvor mange gratis dugnadstimer arrangøren har lagt ned for å få gjennomført kurset: All ubetalt tid til planlegging/gjennomføring/etterarbeid med kurset, som f.eks. lærer/instruktøroppgaver, forberedelser, arbeid med studieplan, administrasjon, påmeldinger, regnskap og rapportering. Reisetid skal ikke tas med! Dette er interessante statistiske opplysninger i tillegg til konkrete tall om utgifter og inntekter i tilknytning til kurset. Disse tallene influerer ikke på tilskuddet som utbetales. Tilskuddet baserer seg på antall dokumenterte timer med planlagt opplæring etter en på forhånd godkjent studieplan. I år er timetilskuddet kr 110.

Stipend for kurslærere

Studieforbundet ønsker å bidra til bedre og flere kurslærere/instruktører til vår kursvirksomhet. Lokale lærere/instruktører som vil ta opplæring/etterutdanning, kan søke om inntil 5.000 kroner i stipend fra Studieforbundet. Søkeren må være medlem i en av medlemsorganisasjonene og søknaden må anbefales av medlemsorganisasjonen (lokalt eller regionalt). Søkeren må ha som intensjon å virke som lærer/instruktør på fremtidige kurs. Søknadsfrist for 2. halvår er 1. september.

Kursdeltakere skal ha kursbevis

Alle som gjennomfører kurs i regi av Studieforbundet, skal ha kursbevis eller annen skriftlig dokumentasjon. Dette er ett av kravene for å motta offentlig tilskudd til kurset. Dokumentasjonen skal minst inneholde studieforbundets navn, kursdeltakerens navn, innhold og omfang av kurset og læringsmålene i kursets studieplan. Det kan medføre mye skrivearbeid for kursarrangøren hvis kursbevisene skal fylles ut for hånd. Derfor tilbyr Studieforbundet på nettsiden et program som produserer ferdig utfylte kursbevis. Kursarrangøren trenger bare å fylle inn kursets godkjenningsnummer og navn på kursdeltakerne. Kursets læringsmål m.v. legger seg inn automatisk på Studieforbundets kursbevis, men kan overskrives hvis det er behov for det. Kursarrangører fra NJFF, DNT og 4H får egen logo/layout på kursbevisene.

Tore Larsson gjenvalgt som styreleder

Tore Larsson fra Jeger- og Fiskerforbundet ble gjenvalgt som styreleder på Studieforbundets årsmøte 10. mai. Med seg i styret har han Eli Åsen fra Birøkterlaget, Dagny Wangensteen fra Kennelklubben, Sølvi Egner-Kaupang fra 4H og Jan Dalen fra fylkesavdelingen i Vestfold. Årsmøtet vedtok å oppta Norsk Organisasjon for Dyreassistert Terapi (NODAT) som ny medlemsorganisasjon. Årsmøtet vedtok også et par mindre endringer i vedtektene §§ 6 og 7 (om fylkesavdelingene).

Høstens fylkessamling

Representanter fra fylkesavdelingene som planlegger å delta på Studieforbundets fylkessamling til høsten, kan merke seg at denne er planlagt til helgen 3-4. november i Gardermoen-området. Nærmere om program og påmelding kommer når tiden nærmer seg.

Sommerferie i Studieforbundet

Studieforbundet holder kontoret stengt i juli p.g.a. ferieavvikling. Det er derfor viktig å få sendt inn nye studieplaner og søknader for kurs som skal avvikles i sommer så fort som mulig! Kursrapporter som skal utbetales før ferien, må være oss i hende innen 18. juni; neste utbetaling vil ikke finne sted før 30. august. Kontoret er igjen bemannet fra onsdag 1. august. God sommer!

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs