Jordbruksforhandlingene

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la fram sitt krav i årets jordbruksforhandlinger fredag 25. april kl 11.00. I kravet ligger det inne en økning av produksjonstilskuddet/kubetilskuddet på kr 100,- til kr 500,- pr kube.

På side 79 og 80 i dokumentet står følgende om birøkt:
Bienes betydning som pollinerende innsekt i landbruket er vesentlig og verdiskapningen som biene gir gjennom pollinering av frukt, bær og oljevekster er avgjørende for landbruket. Birøkt kan for mange være en aktuell næring i tillegg til annen jordbruksproduksjon. Derfor er det viktig å gi næringen økonomiske rammevilkår som gjør det interessant å starte med birøkt.
Norge har gode forutsetninger for birøkt og næringa egner seg godt som en distriktsbasert tilleggsnæring. Arealet av norske nyttevekster tilsier et behov for rundt om 60 000 bifolk til pollinering. Tall fra Norges Birøkterlag viser at trenden i nedgangen av antall bikuber har snudd og at tilgangen i 2013 var større enn avgangen, men det er fortsatt stor underdekning på norsk honning.
Salg av honning øker hvert år og for å dekke etterspørselen er en avhengig av å importere.
Dette ivaretar imidlertid ikke pollineringsbehovet. Importen er også utfordrende fordi norsk honning ikke klarer å konkurrere prismessig med importert honning, dette gjelder også når honning importeres med full toll. Mulighetene for prisuttak begrenses følgelig av at kronetollen på honning ikke gir tilstrekkelig beskyttelse. I dag er man derfor helt avhengig av markedets preferanse for norsk honning.
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at kubetilskuddet økes med 100 kr per kube til 500 kr per kube.
 
I tillegg er det lagt inn et krav om at satsene for utmåling av klimabetinget skader oppdateres årlig. Dette har betydning for birøkten også.
Se hele dokumentet her:http://www.bondelaget.no/getfile.php/Dokumenter/Jordbrukets%20krav%202014.pdf

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs