Siste nytt fra Studieforbundet natur og miljø

Les mer om årsmøtet, tilskuddssatser for 2015, pedagogisk utviklingsarbeid, årskonferanse med mer. Studieforbundet minner også om at man skal søke om tilskudd FØR kursstart.

Årsmøtet

Årsmøtet 2015 i Studieforbundet natur og miljø avholdes onsdag 20. mai i Kulturhuset Stabekk kino. Frist for å sende inn saker som medlemsorganisasjonene eller fylkesavdelingene ønsker behandlet på årsmøtet, er 20. mars. Innkalling og saksdokumenter sendes ut etter påske (minst 4 uker før årsmøtet).

Kurstilskudd og justert budsjett

Styret har vedtatt at kurstilskuddet holdes på kr 90 pr time i 2015. Det er da tatt høyde for at Studieforbundet også i 2015 vil utbetale tilskudd til over 60.000 timer. Med utgangspunkt i at tilskuddet fra staten ble 360.000 kroner høyere enn opprinnelig budsjettert, har styret justert budsjettet for 2015 slik at det går i balanse. Egenkapitalen på drøyt kr 800.000 gir Studieforbundet sikkerhet for videre drift og forutsigbart nivå på kurstilskudd til lokal kursaktivitet.

Søk om tilskudd før kursstart

Vi minner om at det skal sendes inn søknad om kurstilskudd før kursstart. Så snart søknaden er godkjent, vil det på Studieforbundets nettside ligge ute informasjon om kurset med startdato, kontaktperson for påmelding og link til studieplanen.

Pedagogisk utviklingsarbeid 2015

Studieforbundet vil med utgangspunkt i vedtatt arbeidsplan for 2015, prioritere følgende utviklingsarbeid:
  • forenkling av rutiner for studieplanens innhold og struktur
  • kursansvarlig på lokalt nivå
  • tilretteleggingstilskudd
  • kurslederkurs
Administrasjonen i Studieforbundet er tiltenkt oppgaven med å styre dette arbeidet, men det vil være aktuelt å trekke inn eksterne krefter etter behov.

Årskonferanse

Studieforbundet vil også i år invitere representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene til årskonferanse. Konferansen er lagt til Sundvolden Hotel 28-30. august. Konferansen åpnes fredag formiddag med "lederkonferanse" og store linjer i medlemsorganisasjonene og Studieforbundet - åpent for alle. Lørdag fokus på lokal studieleder og pedagogisk aktivitet. Konferansen avrundes søndag formiddag med interne saker for Studieforbundet og fylkesavdelingene.

Ny fylkesleder i Rogaland

Fylkesårsmøtet i N&M Rogaland har valgt Olav Balle fra Norges sopp- og nyttevekstforbund til ny fylkesleder. Han overtar etter Katrine Sægrov fra 4H.

Reisestipend fordelt

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) har fordelt reisestipend for 2015. Sølvi Svendsen fra Hageselskapet skal til Danmark/Sverige og har fått kr 5.000, Trond Gjessing fra Birøkterlaget reiser til Sør-Korea og har fått kr 9.000 og Bjørn Brekke fra NJFF har fått kr 5.000 til sin planlagte studietur til Sverige.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs