Nytt funn Åpen yngelråte

I forbindelse med gjennomføring av overvåkingsprogrammet kan Mattilsynet kan melde om at det er gjort et nytt funn av Åpen Yngelråte. Funnet er i en voksnedfallsprøve i èn bigård i Evje og Hornes kommune i Aust-Agder. Dette er første funn i 2016.

«Dette er en svært tøff situasjon å komme i for en aktiv birøkter. På den annen side viser dette at overvåkingsprogrammet fungerer, og at vi dessverre nok måtte forvente noen funn – en såkalt «hale» av utbruddet fordi det er vanskelig å fjerne all smitte i et så stort område» sier generalsekretær i Norges Birøkterlag, Heidi Kirkeby.

Det er ikke funn av kliniske symptomer på biene. Den registrerte bigården er plassert over 3 km fra andre, det er ikke solgt utstyr/bier derfra og det er ikke vandret. Det er dermed liten fare for spredning. Mattilsynet følger nå opp med nødvendige pålegg med avliving av biene og sanering av utstyret.
Åpen Yngelråte er en meldepliktig gruppe B – sykdom. Det er Mattilsynet som håndhever håndtering av arbeid for å regulere sykdommen. Mattilsynet har sammen med næringa siden 2010 valgt å bekjempe sykdommen. Det er siden den gang foretatt betydelig avliving av infiserte bifolk og sanering av bigårder på Sørlandet, spesielt i Aust–Agder fylke. Det er gjennomført et effektivt OK-program for å kartlegge utbredelsen av sykdommen. «Forutsetningen for å klare å utrydde sykdommen er at alle bier avlives og destrueres der sykdommen er påvist. Videre at det utføres sanering av utstyr og lokaler tilhørende biholdet. Vi er god fornøyd med at næringa og den berørte birøkteren samarbeider med oss for å få det til.» sier Karin Lillebostad, seniorinspektør i Mattilsynet. 
Sykdommen åpen yngelråte er en bisykdom og påvirker ikke mennesker. Det er derfor ikke farlig for mennesker å spise honningen fra smittede bigårder.
 
 
Fakta
Åpen yngelråte er en svært smittsom tarmsykdom hos bienes yngel. Den forårsakes av bakterien Melissococcus plutonius. Sykdommen kan forårsake alvorlige tap av yngel og bisamfunn og klassifisert som en B-sykdom.
Åpen yngelråte er en del av Mattilsynets overvåknings- og kartleggingsprogram etter at det ble påvist i Aust–Agder i 2010, og også i 2011, 2012, 2013, og 2014 2016 er det utført en utstrakt prøvetaking av de gjenværende bigårdene. Ved påvisning av sykdommen gir Mattilsynet pålegg om avlivning og destruksjon av bisamfunn som tiltak for bekjemping. Alt av utstyr skal pålegges å destrueres eller saneringsvaskes. Det er avlivet 4 – 5000 bifolk på grunn av åpen yngelråte i perioden 2010 – 2015.
 
Du kan lese mer om åpen yngelråte på vår hjemmeside www.norbi.no,
under Sykdom og skade (i venstre meny).
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs