Endelige satser produksjonstilskudd for bier

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har fastsatt de endelige satsene for utbetaling av produksjonstilskudd 1. februar. Den endelige satsen for produksjonstilskudd for bier er kr 423,- pr kube (mot foreløpig framforhandlet sats på kr. 425,-)

LMD informerer på sine hjemmesider om at i jordbruksoppgjørene fastsetter avtalepartene foreløpige satser for produksjonstilskudd. Satsene blir fastsatt ut fra bevilgningsrammen for hver av tilskuddsordningene og med grunnlag i prognoser for hvor mange husdyr og dekar planteareal jordbruksforetakene vil søke tilskudd for ved de påfølgende søknadsomgangene for produksjonstilskudd.

Produksjonstilskudd for søknadsomgangen i august 2016 kommer til utbetaling i februar 2017. Før utbetalingen fastsetter departementet de endelige satsene for tilskuddene, med grunnlag i ny informasjon om antall foretak, areal og husdyr. Denne informasjonen viser at det ble søkt om tilskudd for flere husdyr og dekar planteareal enn det avtalepartene la til grunn ved jordbruksoppgjøret i 2016.

For arealtilskuddene og tilskuddene til økologisk landbruk er satsene ikke blitt endret.

Fastsettingen av satsene er gjort etter innspillmøte med Norges Bondelag som avtalepart.

Les mer her

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs