Næringskomiteen lyttet til birøkterne

Tirsdag 23. mai deltok birøktere på markering i protest mot Regjeringas tilbud i årets jordbruksforhandlinger. I dag fikk vi møte Stortingets næringskomite for å legge fram hva vi mener de må prioritere når de nå er gitt ansvaret med å komme fram til årets jordbruksavtale. "Spent og forventningsfull" sier generalsekretær på trappa foran Stortinget. Og på vei ut kan hun fortelle om meget god respons på innlegget som du kan lese her.

Ta en titt på video fra høringen og les mer om timeplan for behandlingen fram til endelig vedtak i Stortinget her

Her kan du lese vårt innspill til næringskomiteen.

 • Takk for at Norges Birøkterlag som landets eneste fag- og avlsorganisasjon for birøktere får gi dere innspill

 • Norsk birøkt representerer i dag om lag 50 000 bifolk eid av 4000 birøktere. Av disse er det godt over 700 birøktere som driver i et omfang vi kan kalle næringsbirøkt, og det er disse som utgjør tyngden av produksjonen i norsk birøkt

 • Verdien av den norske honningproduksjonen er beregnet til om lag 120 millioner kroner for disse primærprodusentene

 • Våre bier genererer i tillegg betydelige verdier for norsk landbruk gjennom pollinering av frukt, bær og oljevekster. Pollineringsverdien utgjør trolig i overkant av 230 millioner kroner altså nesten dobbelt så mye som verdien av honningen.

 • Med andre ord utgjør den produksjonen som norske birøktere står for en viktig del av norsk matproduksjon, og vi ser det som helt naturlig at rammevilkårene som påvirker norsk birøkt har en fremtredende plass i den endelige jordbruksavtalen slik dere også påpekte i den nylige vedtatte jordbruksmeldingen.

 • Da uttalte dere: «Komiteen viser til at honningproduksjon er en liten – men viktig – del av norsk matproduksjon, der potensialet for økt norsk andel er betydelig. ... Styrket driftsøkonomi er viktig for å øke den norske produksjonen.» - nå har dere sjansen til å vise at dere mener dette.

 • Norsk honningproduksjon dekker i dag kun 50 % av den totale etterspørselen i det norske markedet. Etterspørselen både i hjemmemarkedet og på enkelte eksportmarkeder tilsier at det er et stort potensial for økt produksjon. Markedet for økologisk honning er også økende, men dekkes stort sett av importert vare

 • For å dekke denne etterspørselen både i forhold til norsk honning og ikke minst pollinering må vi ha en økning av antall bifolk på minimum 25 % til 70 000 kuber

 • Dette betinger et felles krafttak dere; rekrutteringen og interessen er svært god, næringa selv har sørget for et prisuttak som er rekordbra, men som nå ser ut til å ha nådd taket ikke minst på grunn av konkurranse med importhonning.

 

Det som gjenstår da for å lykkes er at dere i forbindelse med årets oppgjør følger opp med:

 • Kraftig løft i husdyrtilskuddet for bier (vi ber egentlig bare om litt over 1 øre i tilskudd pr dyr)

 • Innfører husdyrtilskudd for økologisk honningproduksjon på linje med andre husdyrproduksjoner

 • Presiserer at honningproduksjon, med en så kraftig underdekning, prioriteres ved tildeling av investeringsvirkemidler. Birøktere som satser må investere i store driftsbygninger og slyngerom med kvalitetskrav på linje med et gårdsmeieri.

 • Sikrer satsing på avlsarbeidet slik at vi kan fortsette utviklingen av et robust norsk birøkt med friske dyr og godt avlsmateriale. Norge har i tillegg et ansvar i bevaringen av den brune bia. Få land i verden har så stor stamme av denne truede birasen.

 • Både i jordbrukets krav og i Stortingets tilbud ble det foreslått helt nødvendige endringer knyttet til definisjoner på bier – tilpasset det nye telledatoregimet. Vi mener å kunne oppfatte at vi kan være enige om følgende definisjon:

Ett bifolk skal være 1 dronning med et overvintringsdyktig antall bier. Videre at det kan være opptil 2 overvintringsdyktige bifolk i en bikube. Husdyrtilskuddet vil med denne definisjonen knyttes til antall bifolk og ikke kuber som tidligere– og ber om at dette slås fast i årets oppgjør.

 

Vi vil avslutningsvis be dere nå benytte anledningen til å sikre norsk matproduksjon i framtiden, og understreker at biene har en vesentlig betydning for en stabil produksjon av produkter av god kvalitet. Honning kan vi til en viss grad importere, men pollineringsjobben biene gjør kan ikke importeres.

 

Lykke til med arbeidet (og takk for at dere lytter til landets største husdyrprodusenter – i antall husdyr J)

 

Aktivitetskalender

Siste innlegg i forumet.
Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs