Sykdom og skader > Nosema > Symptomer

Symptomer

En rekke fysiologiske forandringer finner sted i den enkelte bie som angripes av N. apis. Den kanskje viktigste består i at angrepne bier mister evnen til å omsette protein, som et resultat av skadene i mellomtarmen. Denne proteinomsetningen er en forutsetning for fôrsaftproduksjonen i spesielle fôrsaftkjertler hos biene.

I sommersesongen er det unge bier som produserer fôrsaft, men tidlig om våren må eldre, overvintrede bier gjenopprette funksjonen i kjertlene. Dersom bifolket er sterkt angrepet av Nosema, kan fôrsaftproduksjonen bli for liten. Dette vil føre til redusert yngelproduksjon og dårligere honningutbytte. Den forkortede livslengden og andre effekter på angrepne bier kan i stor utstrekning skyldes svikt i næringstilførselen, som et resultat av ødeleggelsene i tarmen.

Det er ingen entydige symptomer på nosemaangrep. Bakkroppen vil ofte svulme opp som følge av forstyrrelser i bienes vannbalanse, noe som øker risikoen for bukløp. Det er imidlertid viktig å merke seg at Nosema og bukløp kan forekomme uavhengig av hverandre, slik at nosema ikke nødvendigvis medfører bukløp og bukløp ikke nødvendigvis er et tegn på nosema.

Kravlende bier, ofte med strittende vinger og manglende stikkerefleks, kan forekomme utenfor kubene. Dette er et resultat av at flygemuskulaturen lammes.

Eggstokkene til en angrepet dronning degenererer, noe som kan føre til at bifolket skifter dronning eller blir dronningløst.