Utbredelse

Mattilsynet har kategoriesert tre soner for pærebrann.

• Bekjempelsessona: Pærebrann har vært påvist i kommunen.

• Observasjonssona: Pærebrann har aldri vært påvist i kommunen, men kommunen grenser til en kommune hvor det har vært påvist

pærebrann eller kommunen ligger mellom kommuner hvor pærebrann har vært funnet, og det er ut fra en risikovurdering grunnlag for å

intensivere undersøkelsene i kommunen.

• Vernesona: Øvrige kommuner som pærebrann ikke har vært påvist i.

 

I bekjempelsessona er det restriksjoner for birøkt.

 
Pærebrann er nå påvist i en rekke kommuner på Sørvest- og Vestlandet, i første rekke på bulkemispel, pilemispel, krypmispel og sprikemispel. For en nøyaktig oversikt se FOR-2007-04-25-435 Forskrift om tiltak mot pærebrann.