Sykdom og skader > Åpen yngelråte > Ved vedtak om sanering

Ved vedtak om sanering

Slik blir arbeidsgangen
1)     Avliving som birøkteren selv må forestå (be om veiledning fra Norges Birøkterlag eller snakk med de som har startet for å få veiledning). Pass på at døde bier og smittsomt materiell ikke er slik at andres bier får tilgang til det.
2)     Birøkteren setter opp en utstyrsliste som sendes Mattilsynet. Listen skal inneholde en beskrivelse av beskaffenhet på det utstyret som skal desinfiseres/destrueres (type materiell, om det er malt osv.). Listen skal også inneholde beskrivelse av slyngerom, lagerrom, biler og hengere, klær brukt i birøkt m.v. (alt som er i kontakt med bier/bimateriell). Listen skal brukes i vurderingen av om hva som skal desinfiseres og hva som må destrueres.  Beskriv også bigårdsplassene slik at en kan vurdere hva som skal gjøres med disse.
3)     Mattilsynets distriktskontor lager en saneringsplan som skal godkjennes av regionkontoret.
4)     Birøkteren sanerer/desinfiserer i henhold til saneringsplanen. Ta kontakt med den interkommunale avfalshåndteringen for å få avtalt avhenting. Trolig vil alt kunne levers til et forbrenningsanlegg uten videre sortering. Se her for å finne riktig kontakt (trykk på kommunen og du får opp adresse til høyre eller velg fra nedtrekksmeny til venstre). Alt avfall må håndteres slik at det aldri kommer i kontakt med bier.
5)     Birøkteren søker om erstatning hos fylkesmannen der saneringsplanen ligger som vedlegg sammen med priser på bier, materiellet/utstyret og timebruken. Søknadsskjema finner en her og regleverket her.
6)     Ta kontakt med Norges Birøkterlags sekretariat dersom du har spørsmål eller forslag til forbedringer av prosedyren.