Sykdom og skader > Åpen yngelråte > Søke erstatning

Søke erstatning

De som skal søke om erstatning etter at de har fått offentlig pålegg om avliving av bifolk og sanering av materiell, må sette opp en søknad med priser. Etter oppfordring fra de fylkesmennene som skal behandle slike søknader har Norges Birøkterlag kommet med innpill på noen priser.

Norges Birøkterlag har kommet med følgende innspill til fylkesmennenes landbruksavdeling i forbindelse med erstatning og erstatningens størrelse:
 
Verdien av bifolk
Verdien på bifolk må ikke settes lavere enn kr 3.300,- + mva. (pr. 2016). Det er vanskelig å vite hvordan markedsprisene på bifolk vil være til neste år og den vil kanskje bli høyere. I tillegg til verdien av bifolk vil det også komme transportkostnader for å frakte bifolkene fra selger til kjøper. Styret i Norges Birøkterlag har diskutert prisen på to-dronningbifolk og har gjort følgende vedtak: ”Når det gjelder verdien av 1-dronningbifolk i forhold til 2-dronningbifolk, vil Norges Birøkterlag arbeide for at denne settes noe høyere for 2-dronningbifolk og tilsvarende verdien av 1 dronning til.” (Verdien av en dronning ligger på ca kr. 550,- + mva.)(pr 2016).
 
Rammer/tavler
En ferdig tredd ramme koster ny kr 10,76 + voks kr 11,75 = kr 22,51 +mva. I tillegg arbeidet med innsmelting. Man kan regne med 30 rammer i timen. Med en timepris på kr 250,- vil dette si kr 8,34 i tillegg. Totalpris pr byggevokstavle blir altså kr 30,85 + mva.
Det er viktig å poengtere at det er svært vanskelig å drive (starte) en birøkt med bare byggevokstavler. Både utviklingen i bifolket og honninginnsamlingen går saktere dersom biene må bygge ut tavlene. Utbygde tavler (som ikke er for mørke) har derfor i de fleste tifeller en høyere verdi enn en byggevokstavle.  Normalt (avhengig av driftsform) vil en birøkter ha 50 tavler pr bifolk (10 i yngelrommet og 40 i skattekassene). Disse skal i utgangspunktet være relativt lyse og har derfor en høyere verdi enn en ny byggevokstavle. Det krever energi for å bygge ut tavler, anslagsvis tilsvarende 1/4 kg honning (verdi kr 20,-) pr tavle. Skal man gjøre en røff vurdering kan man med andre ord si: 50 tavler pr bifolk har en verdi på kr 50,85 + mva pr tavle. De resterende tavlene har en verdi på kr 30,85 + mva pr stk.
 
Verdien på bimateriell
Birøkterne som har fått vedtak om sanering og som ønsker å starte opp igjen vil få et svært vanskelig år (oppstartsåret) og vil ikke få tilsvarende inntekter av birøkten som vanlig. De vil heller ikke kunne dra nytte av erstatningsordninger for tapt honningutbytte. Det er viktig at erstatningen som gis for tap av bifolk og sanering av materiellet er på et slikt nivå at det stimulerer til oppstart igjen.
I utgangspunktet mener Norges Birøkterlag at alt materiellet skal erstattes tilsvarende nypris og dette er den eneste måten man kan stimulere til oppstart igjen. Gammelt bimateriell har i de fleste tilfeller en like stor bruksverdi som nytt. Vi kan imidlertid se at det i enkelte tilfeller kan være aktuelt å avvike fra dette prinsippet for eksempel når en birøkter har mye mer bimateriell enn det som er naturlig i forhold til det antall bifolk vedkommende hadde.
Dersom vedkommende er i en nedtrappingsfase kan en vurdere en lavere erstatningssum på det materiellet som ”er til overs”. Dersom birøkteren imidlertid er i en oppbyggingsfase og har investert i materiell for å utvide antall bifolk, vil det være riktig å behandle vedkommende likt med de som har materiell som samsvarer med antall bifolk.
Husk at de prisene som står i Honningcentralens katalog er materiell som ikke er behandlet (malt eller oljet).